Preguntes més Freqüents (FAQs)

L'ecoetiqueta bDAP de l'eina bookDAPer és una ecoetiqueta "oficial" tipus III - Declaració Ambiental de Producte (DAP o Environmental Product Declaration - EPD en anglès) regulada per la norma ISO 14025 ?

L'ecoetiqueta bDAP de l'eina bookDAPer és una Declaració Ambiental de Producte (DAP) simplificada i basada en els principis que estableix la norma internacional ISO 14025, però que no satisfà tots els seus requisits i per tant, no és una ecoetiqueta tipus III DAP o EPD "oficial".

Les DAPs (o EPDs en anglès) "oficials" són documents o informes tècnics detallats que mostren quantitativament el comportament i impactes ambientals d'un producte. El contingut de les DAPs s'elabora, com a mínim, seguint-se els requisits establerts en la norma internacional ISO 14025 en matèria de DAPs i els de la ISO 14040 en tot el relatiu a l'avaluació ambiental del producte mitjançant la metodologia de l'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV). Opcionalment, però alhora molt freqüentment, les DAPs s'elaboren seguint-se també les regles particulars de Programes de certificació DAP, els quals estableixen requisits addicionals i més detallats per a les diferents famílies de productes que cobreixen i ho fan mitjançant els documents anomenats PCR - Product Category Rules. En qualsevol cas, el propi document DAP i l'estudi d'ACV del producte han de ser obligatòriament verificats front els requisits de la ISO 14025 i la 14040 per una entitat externa independent i també front als requisits de la PCR d'aplicació si s'ha optat per un Programa de certificació DAP. En el cas d'optar-se per un Programa DAP, el darrer tràmit abans de fer-ne difusió de la DAP, seria obtenir-ne la corresponent certificació del Programa DAP en qüestió.

Així doncs, tal i com es pot deduir, el camí per a l'obtenció d'una DAP "oficial" d'un producte requereix d'un considerable esforç econòmic i de temps per a les empreses, resultant econòmicament inviable en el cas de productes amb un baix preu de mercat i/o amb una presència baixa d'unitats en el mercat, com pot ser el cas de la publicació d'un llibre amb una tirada petita o mitjana. Aquest fet, juntament amb la voluntat de crear un sistema més àgil i ràpid per a les empreses i tenint en ment que el destinatari de la DAP és el lector de la pròpia publicació, han motivat la decisió de crear i apostar per un sistema i model de Declaració Ambiental de Producte (DAP) simplificada i per tant, no en una ecoetiqueta tipus III DAP "oficial".

Qui administra el Sistema bookDAP ?

El Sistema bookDAP està administrat pels seus creadors: el Centre Tecnològic LEITAT, l'empresa de comunicació El Tinter i l'empresa de consultoria en ecoinnovació SIMPPLE. Les tasques d'administració general del Sistema bookDAP i de control i verificació de la documentació de l'eina bookDAPer les realitza LEITAT. El Tinter s'encarrega de la difusió i promoció del Sistema bookDAP entre les empreses del sector. SIMPPLE s'ocupa de l'administració, actualització i manteniment informàtic de l'eina bookDAPer.

Per què el Sistema és de pagament i no pas gratuït ?

Les entitats administradores del Sistema bookDAP consideren que una de les claus per a l'èxit d'aquesta ecoetiqueta bDAP és la veracitat de la informació que en ella es mostri. Garantir aquesta veracitat implica controlar i verificar d'alguna forma les dades i la documentació aportada per les empreses i utilitzada en les seves ecoetiquetes. Per això el Sistema bookDAP té establerts una sèrie de procediments de verificació els quals es financen amb les quotes dels usuaris afiliats.

D'on va sorgir la idea d'una ecoetiqueta bDAP per a les publicacions ?

La primera proposta d'ecoetiqueta bDAP va ser presentada públicament en el Parlament de l'Ecoedició de l'any 2010 celebrat a Barcelona. Posteriorment, l'empresa El Tinter va adoptar i adaptar aquesta proposta, creant-se un model propi d'ecoetiqueta bDAP, la qual ha vingut utilitzant i incloent, fins a la data en moltes de les seves publicacions i en particular, en les de la col·lecció Producció Neta del seu segell editorial Pol·len Edicions. Aquesta proposta d'ecoetiqueta bDAP ha pogut finalment disposar dels recursos econòmics i tècnics necessaris i ha pogut estar desenvolupada en profunditat a partir del treball conjunt realitzat per LEITAT, El Tinter i SIMPPLE i per un bon nombre de col·laboradors i amics en el marc el projecte europeu Life+ Greening Books.