Que és el Sistema bookDAP ?

El Sistema bookDAP és un programa voluntari i independent de Declaració Ambiental de Producte simplificada (DAP o EPD - Environmental Product Declaration en anglès) destinat exclusivament a empreses i organitzacions implicades en el procés d'edició, disseny i/o impressió de publicacions en suport paper que estiguin interessades en l'EcoEdició i en la transparència d'informació ambiental.

El Sistema bookDAP té definits i establerts un conjunt de criteris i regles pròpies per a calcular i obtenir l'ecoetiqueta bDAP o Declaració Ambiental de Producte simplificada d'una publicació, anomenada en aquest Sistema l'ecoetiqueta bDAP de l'eina bookDAPer. Aquests criteris i regles han estat definits i desenvolupats en el marc del projecte europeu Life+ Greening Books i han estat incorporats tots ells a bookDAPer, que és l'aplicació o eina informàtica que permet generar i obtenir pròpiament les ecoetiquetes bDAP.

El Sistema bookDAP també té establerts una sèrie de procediments de control i verificació de la informació i de les dades autodeclarades per les empreses afiliades i usuàries de l'eina bookDAPer, per tal de garantir-ne la seva veracitat i correcció. Així doncs, per exemple, l'habilitació del permís per a poder afirmar l'aplicació o consideració d'una determinada bona pràctica ambiental per part d'una empresa està condicionada a què aquesta mateixa empresa hagi enviat prèviament la documentació justificativa requerida i que aquesta hagi estat verificada.

L'ecoetiqueta bDAP de l'eina bookDAPer és doncs un instrument de reconeixement i comunicació ambiental que pretén, d'una banda, premiar els esforços en matèria d'EcoEdició i ajudar en la millora ambiental continuada de les empreses implicades en l'edició, disseny i/o impressió de publicacions en suport paper i de l'altra, sensibilitzar i informar amb més objectivitat al lector per tal d'estimular la demanada de publicacions més respectuoses amb el medi ambient.