Que és l'eina bookDAPer ?

BookDAPer és una eina informàtica que et permet generar l'ecoetiqueta bDAP de les teves publicacions en suport paper.

BookDAPer permet què els editors, dissenyadors i impressors de publicacions en suport paper puguin generar i obtenir l'ecoetiqueta bDAP de les seves publicacions. Llavors, aquesta ecoetiqueta bDAP i la seva informació pot ser inclosa en la pròpia publicació per tal d'informar al lector del comportament ambiental de la publicació en qüestió.

L'ecoetiqueta bDAP de l'eina bookDAPer és una Declaració Ambiental de Producte simplificada (DAP o EPD - Environmental Product Declaration en anglès) en la què es calcula i es mostra el comportament ambiental de la publicació i es declaren les certificacions i bones pràctiques ambientals de les empreses implicades, sempre de la mateixa manera i aplicant-se les mateixes regles i criteris.

L'ecoetiqueta bDAP de bookDAPer es composa de quatre seccions diferents:

  • En la de Gestió ambiental s'indiquen tots els certificats ambientals que tenen les empreses implicades en l'edició, disseny i/o impressió de la publicació.
  • En la de Materials - Paper - es recullen els certificats ambientals del material principal de la publicació, és a dir, tots els certificats ambientals del paper utilitzat. És previsible que aquest apartat s'ampliï en un futur a més materials (p.e. tintes).
  • En la de Bones pràctiques s'esmenten totes les bones pràctiques ambientals verificades de les empreses que han estat implicades en l'edició, disseny i/o impressió de la publicació en qüestió.
  • Finalment, en la de Motxilla ecològica es presenten els resultats del càlcul dels següents indicadors ambientals associats al cicle de vida de la publicació avaluada: petjada de carboni (g CO2 eq.), residus generats (g), consum d'aigua (L), d'energia (MJ) i de matèries primeres (g).
El contingut de cadascuna d'aquestes quatre seccions de l'ecoetiqueta bDAP està sotmès a control per l'equip de verificació del Sistema bookDAP amb la finalitat de garantir la veracitat i correcció de la informació declarada per les empreses usuàries del Sistema. Així doncs, per exemple: 1) els certificats ambientals que les empreses declaren tenir han d'anar acompanyats obligatòriament del número o codi de certificat corresponent o 2) l'habilitació del permís per a poder afirmar l'aplicació o consideració d'una determinada bona pràctica ambiental està condicionada a l'haver enviat prèviament la documentació justificativa requerida i que aquesta hagi estat verificada.